Ibland behöver man stöd

KTH har flera stödfunktioner att erbjuda dig för att dina studier ska fungera så bra som möjligt. Studievägledning på program, centrala studievägledningen, studenthälsan och Funka (stöd till studenter med funktionsnedsättning) är fyra viktiga funktioner som du kan vända dig till beroende på vilken fråga eller fundering du har.

KTH främjar lika rättigheter

Visste du att …

... alla har rätt till likvärdig behandling?

Alla har rätt att bli bemötta med respekt. Det kanske du känner till, men vet du vad det innebär? Studerande vid universitet och högskolor omfattas av diskrimineringslagen. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... det finns särskilda kontaktpersoner om du känner dig utsatt på KTH?

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till utsedd kontaktperson på skolan. Kontaktpersonerna för ditt program hittar du här.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... det finns studievägledare på KTH?

Om du redan går på ett program på KTH kan du träffa en studievägledare om du t.ex. har frågor kring studieplanering, tankar kring karriärmål, vill ha information kring kursval, studieuppehåll eller särskilt stöd.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Kontaktuppgifter för stöd

Centrala studievägledningen

Centrala studievägledningen arbetar främst med att vägleda blivande KTH-studenter och med att samordna förebyggande insatser för KTH-studenter. Om du är Sfinx eller Sport campus student är det dit du vänder dig till i första hand. Läs mer här.

FUNKA

Du som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få kompensatoriskt stöd. Stödet kan t ex vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, talböcker eller mentorsstöd. Kontakta samordnare för funktionsnedsättning på Funka för ett personligt möte via e-post funka@kth.se. Läs mer här.

Studenthälsan

Hos Studenthälsan Avonova kan du kostnadsfritt få stöd och hjälp med studierelaterade svårigheter av sjuksköterska och kurator som har tystnadsplikt. Med studierelaterade problem menas allt som påverkar dig så att dina studier blir lidande. Det kan gälla sociala, existentiella, medicinska och personliga frågor. Kontakta Studenthälsan Avonova via e-post : studenthalsan-kurator@avonova.se eller studenthalsan-skoterska@avonova.se . Mer information finns här.

Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH kan du träffa en studievägledare om du har frågor kring studieplanering eller tankar kring karriärmål, vill ha information kring kursval eller studieuppehåll, särskilt stöd etc. Mer information hittar du här.