KTH främjar lika rättigheter

Visste du att …

... alla har rätt till likvärdig behandling?

Alla har rätt att bli bemötta med respekt. Det kanske du känner till, men vet du vad det innebär? Studerande vid universitet och högskolor omfattas av diskrimineringslagen. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... det finns särskilda kontaktpersoner om du känner dig utsatt på KTH?

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till utsedd kontaktperson på skolan. Kontaktpersonerna för ditt program hittar du här.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... det finns studievägledare på KTH?

Om du redan går på ett program på KTH kan du träffa en studievägledare om du t.ex. har frågor kring studieplanering, tankar kring karriärmål, vill ha information kring kursval, studieuppehåll eller särskilt stöd.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej